top of page

הט״מ - התערבות טיפולית במשבר" - Therapeutic Crisis Intervention

TCI_banner.gif

התוכנית ״התערבות טיפולית במשבר״ (Therapeutic Crisis Intervention) פותחה באוניברסיטת קורנל בשנת 1981, על מנת לתת כלים יעילים להתערבות במצבי משבר אצל ילדים ובני נוער במסגרות חוץ-ביתיות.

בשיתוף מפעיליה, התוכנית הובאה לארץ על ידי משרד הרווחה ואשלים בשנת 2002, ואושרה לשימוש במרכזי חירום ובפנימיות של שרות ילד ונוער במשרד הרווחה.

בארץ, יש ניסיון חיובי בהפעלת התוכנית אשר מוכיחה את עצמה בשטח ביכולת המערכת לאמץ שפה אחידה וכלים לסייע לילדים נסערים לווסת את רגשותיהם באופן שמאפשר הסתגלות חיובית וכך לעמוד במשימות התפתחותיות.
התוכנית מלמדת צוותים חינוכיים וטיפוליים את אופי המשבר, שלבי הסלמה במשבר, וכלים לזיהוי והתערבות בכל השלבים. יש דגש עקרוני על יישום כלים להתערבות מוקדמת על מנת למנוע הסלמה והתפרצויות מסכנות.
כמנחה בכירה, המוסמכת על ידי אוניברסיטת קורנל ומשרד הרווחה, אני מעבירה סדנאות הט״מ לצוותים חינוכיים וטיפוליים בארץ ובחו״ל.

bottom of page